Registracija
UAB “ENGERA” ŠAUDYKLOS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB “Engera” šaudyklos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato įrengimo, eksploatavimo ir naudojimosi šaudykla reikalavimus, taip pat ginklų naudojimo ir buvimo šaudykloje taisykles. Taisyklės taikomos visiems naudotojams.
2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:
2.1. Šaudykla – vietovė, pritaikyta saugiai šaudyti.
2.2. Ugnies linija – šaudyklos vieta, iš kurios šaudoma.
2.3. Ugnies zona – šaudyklos dalis tarp ugnies linijos ir taikinio.
2.4. Saugos zona – šaudyklos dalis tarp ugnies zonos, šaudyklos ribų, už kurių nepavojinga būti šaudymo metu.
2.5. Pasirengimo šaudyti zona – atskirta (pažymėta) šaudyklos dalis iki ugnies linijos, skirta asmenims, kurie rengiasi šaudyti, instruktoriams, treneriams, teisėjams bei kitiems asmenims, kuriems leista joje būti.
2.6. Šaudymo vadovas – bendrovės vadovo įsakymu paskirtas už saugų šaudymą atsakingas darbuotojas. Šaudymo vadovas gali būti paskirtas kartu ir šaudybos instruktoriumi.
2.7. Šaudymo instruktorius – darbuotojas, kuris Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi įgijęs teisę laikyti (nešiotis) šaunamuosius ginklus ir turi pakankamą kvalifikaciją.
2.8. Šaulys – atvykęs į šaudymo pratybas asmuo.
2.9. Judėjimas – žengimas su ginklu daugiau nei vieną žingsnį bet kuria kryptimi arba šaudymo padėties pakeitimas (pavyzdžiui, iš stovimos į klūpimą, iš sėdimos į stovimą ir t.t.).
3. UAB “Engera” šaudykloje leidžiama šaudyti A, B, C, D kategorijų ginklais.
4. Draudžiama:
4.1. šaudyti šaudykloje šaudmenimis, kuriais šaudyti šaudykla yra nepritaikyta;
4.2. šaudykloje šaudyti šaudmenimis su trasuojančiais (sviedinys su cheminiu mišiniu, užsiliepsnojančiu paveikus užtaisą), pramušamaisiais (šarvamušys sviedinys su apvalkalu, turintis kietą pramušančiąją šerdį), sprogstamaisiais (sviedinys su užtaisu, sprogstančiu sviediniui atsitrenkus į kliūtį), padegamaisiais (sviedinys su cheminiu mišiniu, užsiliepsnojančiu sviediniui atsitrenkus į kliūtį arba įvykus sviedinio sąveikai su oru) sviediniais.

II. BENDRIEJI ŠAUDYKLOS ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

5. UAB “Engera” direktoriaus įsakymu turi būti paskirti už šaudyklos eksploatavimą atsakingi asmenys.
6. Šaudykloje turi būti aiškiai pažymėtos:
6.1. ugnies zona. Šioje zonoje neturi būti statinių (inžinierinių konstrukcijų), nepadengtų antirikošetine danga, taip pat turi būti užtikrinta, kad asmenys nepatektų į šią zoną šaudymo arba pasiruošimo šaudyti metu;
6.2. ugnies linija;
6.3. pasirengimo šaudyti zona;
6.4. saugos zona;
6.5. šaudymo sektorius.

III. ŠAUDYKLOS EKSPLOATAVIMO REIKALAVIMAI

7. Šaudykloje matomoje vietoje turi būti iškabintas leidimas eksploatuoti šaudyklą ir saugos, naudojantis ginklu, reikalavimai.
8. Šaudymo vadovas privalo kontroliuoti ir užtikrinti, kad šaudantieji asmenys naudotųsi nuo triukšmo apsaugančiomis ausinėmis ir apsauginiais akiniais.
9. Šaudykloje be šaudymo vadovo ar šaudymo instruktoriaus leidimo (komandos) šaudyti draudžiama.
10. Šaudymo vadovais, instruktoriais gali būti tik tie asmenys, kurie Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi įgiję teisę laikyti (nešiotis) šaunamuosius ginklus ir turi pakankamą kvalifikaciją ir tai pat yra pabaigę UAB “Engera” šaudymo vadovo kursus. Šaudymo vadovas, instruktorius privalo mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą ir turėti galiojanti sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą.
11. Pakankamą ginklo patirtį turintys asmenys iš jiems priklausančių ginklų ir (arba) naudodami jiems priklausančius šaudmenys šaudykloje gali šaudyti be šaudymo vadovo (instruktoriaus), jeigu šaudykloje yra juridinio asmens, eksploatuojančio šaudyklą, vadovo patvirtintas tokių asmenų sąrašas.

IV. GINKLŲ NAUDOJIMO ŠAUDYKLOJE TVARKA

12. Šaudymai šaudykloje vykdomi prižiūrint šaudymo vadovui arba instruktoriui. Asmenys, norintys šaudyti šaudykloje, privalo žinoti šaudyklos ir ginklo naudojimo saugos reikalavimus.
13. Ugnies linijoje šaudymo metu leidžiama būti tik šaudymo vadovui, instruktoriams ir šaudantiems asmenims.
14. Vienu metu ugnies linijoje galima šaudyti tik iš tos pačios rūšies ginklų.
15. Visas komandas šaudykloje duoda tik šaudymo vadovas, o jo nesant – instruktorius.
16. Visų rūšių šaunamieji ginklai, įnešami į ugnies liniją, išnešami iš jos, turi būti neužtaisyti, įdėti į dėklą, rankinę ar kitus jiems gabenti pritaikytus daiktus.
17. Pertraukose tarp šūvių asmuo gali padėti ginklą (paleisti jį iš rankų) tik nukreipęs vamzdį į taikinių pusę ir tik tada, kai išimti šoviniai ar dėtuvė. Revolveris padedamas tik atlenkus į šoną būgnelį arba perlaužtas.
18. Ginklas iš ugnies linijos gali būti išneštas tik leidus šaudymo vadovui arba instruktoriui.
19. Jeigu įvyksta nelaimingas atsitikimas, susidarius pavojingai situacijai, ugnies zonoje atsiradus žmogui, šaudymo vadovas arba instruktorius privalo duoti komandą nutraukti šaudymą.
20. Asmuo, išgirdęs duotą komandą nutraukti šaudymą arba iššovęs paskutinį šovinį, turi nedelsdamas išimti dėtuvę iš ginklo, šovinius iš vamzdžio (iš revolverio būgnelio) ir, nepalikęs savo pozicijos, parodyti šaudymo vadovui arba instruktoriui ginklą su atitraukta spyna, kad būtų galima įsitikinti, jog ginklas neužtaisytas. Prie taikinių einama ginklą palikus ugnies linijoje arba jį įdėjus į dėklą. Ginklų, paliktų ugnies linijoje, vamzdžiai nukreipiami į taikinių puse.
21. Šaudykloje draudžiama:
21.1. išduoti naudojimui netvarkingus ginklus, šaudyti iš netvarkingų ginklų;
21.2. ugnies zonoje, prie pagrindinio pylimo naudoti taikinius aukštesnius negu 1,7m ir nutolusius nuo pagrindinio pylimo daugiau negu 10m;
21.3. ugnies zonoje, prie šoninio pylimo naudoti taikinius aukštesnius negu 1,2 m ir nutolusius nuo šoninio pylimo daugiau negu 2m;
21.4. ugnies zonoje, naudoti metalinius taikinius nutolusius nuo pagrindinio pylimo daugiau negu 5 m;
21.5. taikytis į taikinius ar kitus daiktus nesant ugnies linijoje;
21.6. šaudyti arba užtaisyti ginklą ugnies linijoje be šaudymo vadovo ar instruktoriaus leidimo (komandos);
21.7. ugnies linijoje nukreipti ginklą nesaugia kryptimi;
21.8. liesti padėtą ginklą, kada ugnies zonoje yra žmogus;
21.9. laikyti pirštą ant ginklo nuleistuko, jeigu nėra tiesioginio ginklo naudojimo poreikio;
21.10. be priežasties palikti užtaisyta ginklą;
21.11. liesti svetimą ginklą be savininko sutikimo;
21.12. šaudyti į kitiems asmenims skirtus taikinius;
21.13. išnešti užtaisytą ginklą už ugnies linijos ribų;
21.14. šaudyti į kitus daiktus, išskyrus taikinius;
21.15. naudoti ginklą ne pagal paskirtį.
21.16. leisti šaudyti asmenims apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.
21.17. leisti šaudyti iš automatinio šaunamojo ginklo asmenims, neturintiems dokumento, patvirtinančio teisę laikyti ar nešiotis tokios rūšies šaunamąjį ginklą;
22. Nutraukus šaudymą (dėl bet kokių priežasčių) visų asmenų turimi ginklai turi būti neužtaisyti. Juos užtaisyti galima tik gavus šaudymo vadovo arba instruktoriaus leidimą (komandą).
23. Šaudykloje gali būti leidžiama šaudyti ir iš asmenims nuosavybės teise priklausančių ginklų ir naudojant jiems priklausančius šaudmenis. Tokiu atveju šaudymo vadovas privalo sutikrinti asmens leidime, patvirtinančiame teisę laikyti ar nešioti ginklą, nurodytus ginklo duomenis su jo pateiktu ginklu (pateiktais šaudmenimis) ir tik tada, jei duomenys atitinka, leisti šaudyti iš šio ginklo arba naudoti pateiktus šaudmenis leidimą pateikusiam ar kitam asmeniui, taip pat ir neturinčiam leidimo, patvirtinančio teisę laikyti ar nešiotis ginklą, jeigu ginklą perduodantis asmuo yra šalia asmens, kuriam laikinai perduodamas naudoti ginklas.

V. ATSAKINGŲ UŽ ŠAUDYKLĄ ASMENŲ TEISĖS IR PAREIGOS

24. Atsakingi už šaudyklą asmenys užtikrina:
24.1. šaudyklos įrangos priežiūrą ir saugą;
24.2. šaudyklos įrangos techninį aptarnavimą, taikinių priežiūrą ir aprūpinimą jais;
24.3. kad šaudykloje būtų laikomasi bendrųjų higienos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų.
25. Atsakingi už šaudyklą asmenys privalo:
25.1. rūpintis šaudyklos administraciniais reikalais;
25.2. organizuoti šaudyklos paruošimą šaudymo pratyboms;
25.3. registruoti šaudykloje atsiradusius defektus ir organizuoti jų šalinimą.
26. Draudžiama pavesti, įgalioti ar kitaip perleisti teisę verstis licencijoje nurodyta veikla kitam asmeniui.

VI. ŠAUDYMO VADOVO TEISĖS IR PAREIGOS

27. Šaudymo vadovas šaudykloje kontroliuoja ir atsako už tai, kad būtų tiksliai laikomasi nustatytų ginklų naudojimo šaudyklose tvarkos reikalavimų. Jo nurodymus privalo vykdyti visi šaudantys asmenys ir instruktoriai.
28. Šaudymo vadovas privalo:
28.1. prieš pradedant šaudymo pratybas;
28.1.2. patikrinti taikinių bei kitų su šaudymu susijusių įrenginių tinkamumą naudoti ir jų patikimumą šaudant;
28.1.3. pravesti saugaus elgesio su ginklais instruktažą;
28.1.4. paskirti užduotis šaudymo instruktoriams;
28.2. šaudymo metu;
28.2.1. vadovauti šaudymo pratyboms ir organizuoti šaudymo rezultatų apskaitos tvarkymą;
28.2.2. duoti pavedimus instruktoriui ir komandas šauliams („užtaisyti", „ugnis", „ginklus apžiūrai“), užtikrinančias saugų šaudymą;
28.2.3. organizuoti tvarkos palaikymą šaudykloje, prireikus taikyti papildomas priemones šaudymo saugumui užtikrinti;
28.2.4. kontroliuoti šaudmenų išdavimą ir šaudmenų apskaitos tvarkymą;
28.2.5. stebėti, kad ugnies linijoje be šaudančiųjų nebūtų pašalinių asmenų;
28.2.6. esant būtinumui, tikrinti kiekvienos baigusios šaudyti pamainos asmenų ginklus, kad jie nebūtų užtaisyti;
28.2.7. pažeidus šaudymo ar saugos taisykles arba ugnies zonoje atsiradus žmonėms, duoti komandą nutraukti šaudymą;
28.3. baigus šaudyti;
28.3.1. esant būtinumui, patikrinti kiekvieną ginklą, kad jis būtų neužtaisytas ir vamzdyje nebūtų likusių šovinių;
28.3.2. kontroliuoti, kad į ginklų saugyklą būtų grąžinti išnuomoti ginklai ir nepanaudoti šaudmenys.
VII. ŠAUDYMO INSTRUKTORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

29. Šaudymo instruktorius privalo:
29.1. prieš šaudymo pratybas:
29.1.1. supažindinti asmenis su atliekamų pratimų sąlygomis, eiga, saugos reikalavimais;
29.1.2. skirstyti pamainomis norinčius šaudyti asmenis ir nurodyti jiems laukimo vietą.
29.2. vykdant pratybas be šūvio:
29.2.1. nesant šaudymo vadovo ar gavus šaudymo vadovo pavedimą, patikrinti kiekvieną ginklą, kad jis būtų neužtaisytas ir būtų be šovinių dėtuvės;
29.2.2. pratybų metu dirbti su bendrovės padalinių darbuotojais ar kitais naudotojais.
39.3. vykdant praktinius šaudymus:
29.3.1. atliekant praktinius šaudymo pratimus, būti paskirtoje vietoje;
29.3.2. užtikrinti saugaus elgesio taisyklių laikymąsi pratybų metu;
29.3.3. nuolat kontroliuoti šaulių elgesį su ginklais;
29.3.4. pažeidus šaudymo ar saugos taisykles arba ugnies linijoje atsiradus žmogui, nedelsiant duoti komandą nutraukti šaudymą.
29.4. baigus šaudymą:
29.4.1nesant šaudymo vadovo ar gavus šaudymo vadovo pavedimą, patikrinti kiekvieną ginklą, kad jis būtų neužtaisytas ir vamzdyje nebūtų likusių šovinių;
29.4.2. supažindinti asmenis su rezultatais ir padarytomis šaudymo klaidomis;
29.4.3. nesant šaudymo vadovo ar gavus šaudymo vadovo pavedimą, tvarkyti šaudmenų išdavimą bei šovinių apskaitą.

VIII. ŠAULIO TEISĖS IR PAREIGOS

30. Šaulys privalo:
30.1. išklausyti ir laikytis saugaus elgesio su ginklu instruktažą ir šių taisyklių reikalavimų;
30.2. vykdyti visus šaudymo vadovo ir instruktorių reikalavimus, susijusius su šaudymo pratybomis;
30.3. tausoti šaudyklos įrangą ir su ja elgtis atsakingai;
30.4. nepanaudotus šovinius grąžinti šaudymo vadovui, o jo nesant – instruktoriui.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. Asmenys besinaudojantys UAB “Engera” šaudykla, nustatyta tvarka yra registruojami šaudyklos registracijos žurnale. Asmenys, besinaudojantys UAB “Engera” šaudykla, privalo išklausyti šaudymo vadovo instruktažą apie šaudyklos bei ginklo naudojimo saugos reikalavimus ir pasirašyti instruktažo žurnale, kuriame turi būti šios skiltys: asmens apsilankymo tire ar šaudykloje data ir laikas, vardas, pavardė, ginklų, su kuriais numatoma šaudyti, numeriai, šaudymo vadovo parašas bei asmens, norinčio šaudyti tire ar šaudykloje, parašas. Instruktažas neprivalomas, jeigu šaudyti pageidauja pakankamą ginklo naudojimo patirtį turintys asmenys ir tire ar šaudykloje yra UAB “Engera” eksploatuojančios šaudyklą, vadovo patvirtintas tokių asmenų sąrašas.
32. Už šių Taisyklių pažeidimus Europos fizinis asmuo ar Europos juridinio asmens administracijos vadovas, šaudymo vadovas, instruktoriai, fiziniai asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
33. Policijos įstaigos ir kitos institucijos pagal savo kompetenciją turi teisę kontroliuoti, šaudyklos ir jų eksploatavimo tvarka atitinka šiuos reikalavimus.
34. Kontroliuoti įgalioti pareigūnai turi teisę reikalauti, kad asmenys dokumentus ir informaciją, reikalingą nustatyti, šaudyklos ir jų eksploatavimo tvarka atitinka šiuos reikalavimus, pateiktų raštu arba žodžiu jų nustatytu laiku. Nustatę pažeidimus, pareigūnai turi teisę duoti privalomus nurodymus atsakingiems asmenims pašalinti trūkumus, taip pat turi teisę imtis kitų įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų priemonių.
35. Europos fiziniai ar Europos juridiniai asmenys, nesutinkantys su valstybės institucijų pareigūnų sprendimais, priimtais vadovaujantis šių Taisyklių nustatyta tvarka, turi teisę juos apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

UAB “Engera” šaudyklos Vilniaus r. sav. Pamarazių k.
PASAS


Turinys

1. Vietovės planas, kuriame parodyti šaudyklos išdėstymas, ugnies zonos, saugos zonos, apsauginiai inžineriniai įrenginiai.
2. Šaudyklos įrenginiai ir įranga, naudojama šaudymo metu.
4. Ginklų, kuriais galima šaudyti, kategorijos, rūšys, kalibrai.

Įrenginiai ir įranga, naudojami šaudymo metu

1. Taikinių tvirtinimo skydai (nejudantys).
2. Ausų ir akių apsauginės priemonės (ausinės, akiniai).

Ginklų, kuriais galima šaudyti, kategorijos, rūšys, kalibrai.

1. A kategorijos ginklai:
1) Automatiniai šaunamieji ginklai, kai juos naudoja Lietuvos bankas, Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys, gaminantys A kategorijos ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis A kategorijos ginklams, jų dalis, valstybinės kriminalistinės ekspertizės įstaigos, valstybiniai muziejai, A kategorijos ginklus, šaudmenis, jų dalis ir priedėlius tiriančios ir konstruojančios mokslinio tyrimo įstaigos, specialaus statuso subjektai. A kategorijos ginklais galima šaudyti tik 1-9 sektoriuose;


B kategorijai ginklai:
1) pusiau automatiniai arba pertaisomi trumpieji šaunamieji ginklai;
2) vienašūviai trumpieji šaunamieji ginklai, šaudantys centrinio įskėlimo šoviniais;
3) vienašūviai trumpieji šaunamieji ginklai, kurių visas ilgis yra mažesnis kaip 28 cm, šaudantys žiedinio įskėlimo šoviniais;
4) pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, kurių dėtuvėje ir šovinio lizde kartu telpa daugiau kaip trys šoviniai;
5) pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, kurių dėtuvėje ir šovinio lizde kartu telpa ne daugiau kaip trys šoviniai, jeigu jų dėtuvė nuimama arba ginklo konstrukcija negarantuoja, kad su paprastais įrankiais jo negalima perdirbti į ginklą, kurio dėtuvėje ir šovinio lizde kartu tilptų daugiau kaip trys šoviniai;
6) pertaisomi arba pusiau automatiniai ilgieji lygiavamzdžiai šaunamieji ginklai ne ilgesniais kaip 60 cm vamzdžiais;
7) pusiau automatiniai šaunamieji ginklai, neskirti kariniam naudojimui, panašūs į karinius ginklus su automatiniais mechanizmais;
8) templiniai ginklai, kurių visa įtempimo jėga yra nuo 200 N iki 1 200 N.


C kategorijos ginklai:
1) pertaisomi ilgieji šaunamieji ginklai, išskyrus pertaisomus ilguosius lygiavamzdžius šaunamuosius ginklus ne ilgesniais kaip 60 cm vamzdžiais;
2) ilgieji vienašūviai graižtviniai ir lygiavamzdžiai šaunamieji ginklai;
3) pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, išskyrus šio įstatymo 4 straipsnio 4–7 punktuose išvardytus ginklus;
4) vienašūviai trumpieji šaunamieji ginklai, kurių bendras ilgis ne mažesnis kaip 28 cm, šaudantys žiedinio įskėlimo šoviniais;
5) pneumatiniai ginklai, kurių sviedinio kinetinė energija viršija 7,5 J;
6) dujiniai pistoletai (revolveriai);
7) senovinių ginklų kopijos;
8) šaunamieji ginklai, kurie atitinka kitų kategorijų kriterijus, tačiau joms nepriskiriami dėl nedidelės nukaunamosios galios, ir kurių sviedinio kinetinė energija yra nuo 2,5 J iki 7,5 J.

D kategorijos ginklai:
1) signaliniai šautuvai, pistoletai (revolveriai);
2) pneumatiniai ginklai, kurių sviedinio kinetinė energija yra nuo 2,5 J iki 7,5 J;
3) senoviniai ginklai.


Ginklai ir šaudmenys, kuriais draudžiama šaudyti tire

1. Šaudmenys su trasuojančiais (sviedinys su cheminiu mišiniu, užsiliepsnojančiu
paveikus užtaisui), pramušamaisiais (šarvamušys sviedinys su apvalkalu, turintis kietą pramušančiąją šerdį), sprogstamaisiais (sviedinys su užtaisu, sprogstančiu sviediniui atsitrenkus į kliūtį), padegamaisiais (sviedinys su cheminiu mišiniu, užsiliepsnojančiu sviediniui atsitrenkus į kliūtį arba įvykus sviedinio sąveikai su oru) sviediniais.
2. Šaudmenys, kuriais šaudyti šaudykla yra nepritaikyta.
UAB “Engera” šaudykloje draudžiama:


1. Pažeisti šaudyklos saugos elgesio taisykles;
2. Šaudyti apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;
3. Šaudyti virš apsauginių pylimų ir/ar neapsauginio pylimo kryptimi;
4. Ugnies zonoje, prie pagrindinio apsauginio pylimo naudoti (statyti) taikinius aukštesnius negu 1,7m
5. Ugnies zonoje, prie šoninio apsauginio pylimo naudoti (statyti) taikinius aukštesnius negu 1,2 m;
6. Ugnies zonoje, naudoti (statyti) metalinius taikinius nutolusius nuo pagrindinio apsauginio pylimo daugiau negu 5 m;
7. Taikytis į taikinius esančius ne ugnies zonoje;
8. Šaudyti į kitiems šauliams skirtus taikinius;
9. Atsinešti ir/ar šaudyti į kitus daiktus (buteliai, akmenys, dėžutės it t.t.), išskyrus taikinius;
10. Įsinešti ir šaudyti į savo metalinius taikinius ar įrenginius be šaudyklos administracijos leidimo;
11. Iškasti, pernešti ir/ar guldyti taikinių stovus;
12. Šaudyti į taikinių stovus ir/ar taikinių laikiklių konstrukcijas, šiukšledėžes, stalus ir/ar kitą šaudyklos inventorių ar kitaip jį gadinti ir/ar niokoti;
13. Ugnies linijoje nukreipti ginklą nesaugia kryptimi;
14. Laikyti pirštą ant ginklo nuleistuko, jeigu neketinate šauti;
15. Užtaisyti ginklą, išimti iš dėklo, liesti padėtą ginklą, kai ugnies zonoje yra žmonių;
16. Palikti užtaisyta ginklą;
17. Liesti svetimą ginklą be savininko leidimo;
18. Išnešti užtaisytą ginklą už ugnies linijos ribų;
19. Šaudyti iš netvarkingų ginklų;
20. Naudoti ginklą ne pagal paskirtį;
21. Palikti be suaugusiųjų priežiūros vaikus ir nepilnamečius asmenis;
22. Be šaudyklos administracijos leidimo įsivesti naminius gyvūnus;
23. Įvažiuoti į šaudyklos teritoriją be šaudyklos administracijos leidimo;
24. Šaudyklos teritorijoje būti be apsaugos priemonių.
Patvirtinu, kad UAB “Engera” turi teisę rinkti, kaupti ir (ar) kitaip tvarkyti mano asmens duomenis tiek, kiek tai reikalinga šaudyklos “Medeina” tiesiogninės rinkodaros tikslams įgyvendinti. Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą bei kitus taikytinus Lietuvos Respublikos teisės aktus, o taip pat vadovaujantis UAB “Engera” patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.